ประชุมทางไกล “ครูตู้สัญจร”

การประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค
และการประชุมทางไกลครูตู้สัญจร เฉลิมพระเกียรติฯ
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค 18 แห่ง พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ 3 จังหวัด ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 5, สพป. ลพบุรี เขต 1 และ สพป.สตูลรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 จนกระทั่งในปี 2557 รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการขยายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็กอย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ปัจจุบันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน 15,369 แห่ง และผลจากการดำเนินงานพบว่า ครูและผู้ปกครองมีความพึงพอใจอย่างมาก อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีผลเฉลี่ยการสอบ O-NET ในระดับชั้น ป.6 ใน 5 กลุ่มสาระวิชา สูงกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต่อไปอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นการทำงานที่มีคุณค่าต่อเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาคทั้ง 18 แห่ง เพื่อต้องการให้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงาน เช่น กำหนดมาตรฐานการศึกษาทางไกล จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับสูงระดับภูมิภาค จัดทำแนวทางพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกล เป็นต้น หลังจากนี้ สพฐ. จะแต่งตั้งองค์ประกอบโครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ขอให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดมาตรฐานของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา ด้วยการสำรวจว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้มาตรฐานตามที่กำหนด และมีโรงเรียนอีกจำนวนเท่าใดที่ต้องได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีมาตรฐานการดังกล่าว พร้อมทั้งให้ทำการสำรวจโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กเพียงเล็กน้อย (จำนวนนักเรียน 120-130 คน) เพื่อขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดกลางดังกล่าวด้วย อีกทั้งมอบหมายให้ สพฐ. จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสวัสดิการและการเลื่อนวิทยฐานะของครูที่ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพเช่นเดียวกับครูอื่นๆ


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดงาน “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559” โดยจะมีการจัดงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การประกวดโรงเรียน DLTV และ DLIT ที่เป็นเลิศ, การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติของครูที่จัดการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, การแสดงผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, รายการพบปะกับครูตู้ตัวจริง เป็นต้น โดยที่ประชุมเสนอแนะให้จัดงานดังกล่าวในสถานศึกษา นอกเหนือจากการจัดงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวอย่างกว้างขวางนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ศูนย์ประสานงานในแต่ละภาคดูแลโรงเรียนในพื้นที่ของตน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คือ การที่เด็กต้องได้เรียนรู้ โรงเรียนต้นทางต้องมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ใช้งานได้ ครูปลายทางต้องได้มาตรฐานและสามารถใช้สื่อพระราชทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งศูนย์ประสานงานทั้ง 18 แห่ง จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคนั้น ๆ เพื่อทำให้การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความยั่งยืน


โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สำหรับการประชุมทางไกลในครั้งนี้ ได้ทำการเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสด
ไปยังโรงเรียนปลายทาง 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนวัดโคกหม้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนวัดหน้าเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
7/9/2559