ประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 14 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

ประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 14 หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

            ด้วยสำนักงานยูเนโก กรุงเทพฯ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ จะจัดประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 14 หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (14th UNESCO-APEID International Conference on Education for Human Resource Development) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการเข้าถึงทางนวัตกรรมและการศึกษา รวมถึงโครงการและการปฏิบัติต่างๆ ที่เสริมสร้างการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับและทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อปรับปรุงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักจัดทำนโยบาย นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักบริหาร เยาวชน และบุคลากรภาคเอกชน

            ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ www.unescobkk.org/education/apeid/conference2010

—————————————————————————

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน.