ประชุมบุคลากร ศปบ.จชต.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมบุคลากร ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ศปบ.จชต. อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ก่อนการประชุม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ได้มอบรางวัลโรงเรียนที่มีผลการสอบวัดภาษาไทยชั้น ป.1-3 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดคุณภาพ รุ่นที่ 2 ซึ่งมีผลการพัฒนาและไม่มีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง ในการสอบวัดภาษาไทยด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ปีการศึกษา 2561 ที่สมควรได้รับรางวัลเป็นหนังสือสำหรับส่งเสริมพัฒนานักเรียนในกิจกรรมห้องสมุด 20 โรงเรียน

ในการนี้ รมช.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูทั้ง 20 โรงเรียน พร้อมกล่าวว่า หากเราพัฒนาคุณภาพภาษาไทยให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ย่อมจะส่งผลถึงการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาและด้านอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้

จากนั้น รมช.ศธ.ได้ประชุมบุคลากร ศปบ.จชต. โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. และผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 และแผนงานดำเนินการในห้วงระยะเวลา 6 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ของ ศปบ.จชต.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า เมื่อปี 2561 ศธ.ได้กำหนดนโยบายให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน ได้จัดตั้ง ศปบ.จชต.เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน ภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้มีการวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานที่มีความมั่นคงถาวร และ ศธ. พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในปี 2562 โดยกำหนดให้เป็น “ปีแห่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” อย่างไรก็ตามความสำเร็จในการทำงานจะเกิดขึ้นได้ จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ความพยายามของทุกภาคส่วน ตามกลไกประชารัฐ

นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน จชต. รวมทั้งบุคลากรใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานใน ศปบ.จชต. โดยขอให้ทำงานด้วยความมีพลังและความพยายาม เพราะเด็กรอความหวังจากการทำงานและวางแผนของพวกเรา ซึ่งการศึกษาจะเป็นรากฐานสำคัญและมีส่วนช่วยพัฒนาพื้นที่ จชต.อย่างยั่งยืน

 

รมช.ศธ.ได้มอบแนวทางนโยบาย
ในการดำเนินงาน
ของ ศปบ.จชต. ดังนี้

 
 

  • ารใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ ให้มีความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า ตรวจสอบได้

  • การชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพื้นที่ชายแดนใต้ และถือเป็นงานเกียรติยศของ ศธ. โดยในปีนี้จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่ จ.สงขลา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ ซึ่งการจัดงานชุมนุมปีนี้จะเน้นในเรื่องจิตอาสา ลูกเสือท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมอบหมายให้นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเตรียมการจัดงาน

  • การวางแผนขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฝากเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเตรียมการขับเคลื่อนเพื่อให้ 245 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ จชต. เกิดความพร้อมมากที่สุดก่อนเปิดภาคเรียน

  • เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฝากคัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่ จชต.ที่มีความพร้อม และครอบคลุมระดับ “อาชีวศึกษา” ด้วย โดยขอให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในเรื่องนี้เพื่อขับเคลื่อนต่อไป ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางนโยบายที่จะมีการประเมินภายใน 3 ปี ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ และทบทวนโครงการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งภายใน 7 ปี

  • การพัฒนาบุคลากรของ ศปบ.จชต. ให้มีประสิทธิภาพ ถือว่ามีความสำคัญต่อการทำงาน ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่

  • เร่งรัดการขับเคลื่อนแผนงานด้านต่าง ๆ ภายใน 6 เดือนแรกให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และมีความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดภาคเรียน

  • การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จชต. จะเร่งดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นตามลำดับ โดยวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ อัตลักษณ์ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

  • รณรงค์การเรียนรู้ภาษาไทยในพื้นที่ให้มากขึ้น เพราะภาษาไทยถือเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ รวมทั้งการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  • ฝากข้อคิดหลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลัก 5 ร. คือ “ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน (งาน) เรียบร้อย” โดยการทำงานต้องต่อสู้กับปัญหา ซึ่งถือเป็น “พลังที่มีตัวตน” แต่สิ่งสำคัญที่มากกว่านั้นคือการทำงานด้วย “พลังที่ไม่มีตัวตน” ซึ่งหมายถึง “ขวัญกำลังใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ อุดมการณ์” จึงขอให้รณรงค์แนวคิดการทำงานนี้ให้เกิดขึ้นต่อตนเองและหน่วยงาน รวมทั้งสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทุกระดับ

 
 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
จากผู้บริหาร ศธ.

 
 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. “งบประมาณที่ ศปบ.จชต.ดำเนินการในปีงบประมาณนี้จำนวน 2,749 ล้านบาท เป็นงบที่กระจายไปทุกหน่วยงานใน จชต. แต่การใช้จ่ายงบฯ จะไม่ใช่ต่างคนต่างทำใน 14 กลุ่มงานที่ใช้จ่ายงบฯ แต่จะเป็นการใช้จ่ายตามงบฯ เชิงบูรณาการอย่างแท้จริง”

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัด ศธ. “การทำงานในพื้นที่ ให้เน้นทุกหน่วยงานร่วมกันทำงาน โดย ศปบ.จชต.เป็นศูนย์กลาง เกิดการบูรณาการร่วมกัน ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง 4 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2) ข้อมูลสารสนเทศด้วยระบบ Big Data ซึ่งขณะนี้เก็บข้อมูลภาพรวมของ ศธ.ได้กว่า 96% แล้ว จากนั้นจะเชื่อมโยง Big Data ของส่วนกลางและทุกพื้นที่ 3) การดำเนินงานงบประมาณปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมไว้เพื่อดำเนินการในภาพรวมของ ศธ. 4) ให้สรุปข้อมูลและกระบวนการทำงานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงในการประชุม คปต.ต่อไป”

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. ” ขอให้ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนด งบฯ บูรณาการต้องเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ และตรงตามตัวชี้วัดที่วางแผนดำเนินการ”

ผศ.บรรพต วิรุณราช ที่ปรึกษา รมช.ศธ. “ขอให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งรวบรวมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ ขององค์กรทางการศึกษาในระบบเว็บไซต์ ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งขณะนี้เว็บไซต์ www.dothaiproduct.com มีสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าชมจำนวนมากเข้ามาซื้อขายออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมครู การส่งเสริมธุรกิจ และการมีงานทำ”

นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษา สป.ศธ. “การทำงานเชิงบูรณาการของ ศปบ.จชต. ถือเป็นต้นแบบการทำงานเชิงบูรณาการของ ศธ. หากแนวทางและวิธีคิดการทำงานด้วยรูปแบบนี้สำเร็จเป็นรูปธรรม ย่อมส่งผลให้สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัดอื่น ๆ จะนำความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบดำเนินการในภาพรวมของกระทรวงต่อไปให้เกิดความยั่งยืน”

นายอดินินท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี “ขอให้บุคลากรและหน่วยงานน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผล พร้อมทั้งให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจงานมากขึ้น และฝากให้ทำงานภายใต้กรอบการทำงาน 5 ห่วง คือ ด้านนโยบายและแผน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเข้มแข็ง ด้านการประสานงานและบูรณาการ ด้านการติดตามและประเมินผล และด้านการสร้างการรับรู้”

นายพีระศักดิ์  รัตนะ ผู้ตรวจราชการ ศธ. “นโยบายการตรวจราชการปีงบประมาณ 2562 เน้นดำเนินการตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 โดยเฉพาะหมวด 1 การตรวจราชการ และหมวด 2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งแนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2562 ที่เน้นตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน”

 

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร./ กลุ่มสารนิเทศ สป.
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร