ประชุมบูรณาการ กศ.ชายแดนใต้

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการบูรณาการแผนงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2557 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก ผู้แทนสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปศ.จชต.) ผู้แทนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และคณะทำงาน รมช.ศธ.เข้าร่วม ประมาณ 20 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา การหารือกับผู้แทนองค์กรหลักเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายเรื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงการพิจารณาแผนงานที่ดำเนินการไปแล้ว และที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สอดคล้องต่อเนื่องกับการจัดตั้งหน่วยงานในระดับพื้นที่ (ศธ.ส่วนหน้า) หรือ ศปบ.จชต. ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา มีการจัดสรรอัตราจาก 5 องค์กรหลักลงพื้นที่ จำนวน 12 อัตรา มีการขยายและดำเนินแผนงานไปได้หลายส่วน


โดยมีหัวใจสำคัญคือ “การบูรณาการแผนงาน” เนื่องจาก ศธ.มี 5 องค์กรหลัก ที่ผ่านมาแต่ละองค์กรหลักดำเนินงานแยกจากกันทำให้ผลที่เกิดขึ้นบางส่วนไม่สมบูรณ์ จึงได้มีการจัดตั้ง ศธ.ส่วนหน้าเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงาน ให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังได้มากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำเรื่องโครงการและงบประมาณให้ลงไปในพื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะเป็นก้าวเดินของการทำงานในปีนี้ให้เกิดความมั่นคง โดยใช้การศึกษาเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ที่ประชุมได้กล่าวถึงเหตุการณ์ลอบวางเพลิงสถานศึกษาที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 เป็นที่น่าชื่นชมว่าครู นักเรียนและผู้ปกครองมีความหวงแหนโรงเรียน ช่วยกันซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย สำหรับอาคารที่ซ่อมแซมไม่ได้ จะมีหน่วยงานทหาร ช่างทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาอาชีวะ และประชาชนในพื้นที่อาสาในการเตรียมการสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารที่เสียหาย โดยใช้งบประมาณของราชการและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก


สำหรับการรักษาความปลอดภัยของครู จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การดูแลและเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการดำเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัยครูผู้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าให้มีความพร้อมในการทำงาน และพัฒนาแผนงานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน และสถานศึกษาอีกด้วย


ขณะนี้ ครูมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นตามลำดับ จากการพบกับคณะครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ชมรมครูและวิทยากรอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ซึ่งมีการแก้ไขไปค่อนข้างมาก เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย แต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป ในการนี้ ได้เชิญตัวแทนครูจากแต่ละหน่วยงานมาเสนอแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จังหวัดปัตตานี ความคิดเห็นของครูเหล่านี้ จะเป็นคุณค่ากับการนำมาพัฒนาแผนงานที่จะดำเนินการในปีนี้


ในการนี้ ได้เชิญตัวแทนครูจากแต่ละหน่วยงานมาเสนอแนวความคิดในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จังหวัดปัตตานี ความคิดเห็นของครูเหล่านี้ จะเป็นคุณค่ากับการนำมาพัฒนาแผนงานที่จะดำเนินการในปีนี้


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/11/2557