ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ

         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลัก ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการระดับภาคและจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (6 ภาค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ
ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพ

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด เพื่อยกระดับการผลิต และบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน อันมีการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มต้นจากที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการปรับโครงสร้างการทำงานของแต่ละกระทรวงให้เกิดการบูรณาการ และให้การพัฒนาประเทศเริ่มต้นจากส่วนภูมิภาคลงไปสู่ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 6 ภาค ดังนั้นการบริหารจัดการระดับจังหวัดจะต้องมีความเข้มแข็ง ดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานที่ชัดเจน และมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เมื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัดเข้มแข็ง ก็จะนำไปสู่ภาพรวมของการบริหารจัดการระดับภาพที่เข้มแข็งเช่นเดียวกัน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค จำเป็นต้องดำเนินการประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหา ความท้าทาย และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคนั้น ๆ ตลอดจนบทบาทด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาค พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคควบคู่กันไป เพราะศักยภาพของคนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่คือ ทำอย่างไรให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ทำอย่างไรที่จะผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ จะบริหารจัดการอย่างไรให้เด็กที่จบการศึกษามาแล้วมีงานทำ มีอาชีพรองรับ สิ่งเหล่านี้คือโจทย์ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการ ทั้งเรื่องของการสร้างโอกาสและการปรับสมดุลการบริหารจัดการแบบใหม่ที่เน้นการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาลงสู่ภูมิภาคให้รองรับกับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับการประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สิ่งสำคัญคือทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาประสานความร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังในการทำงานตามภารกิจในด้านการศึกษา เชื่อมั่นว่าทุกคนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันการบูรณาการงานด้านการศึกษาของประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้วางไว้

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.