ประชุมพิจารณาผู้ช่วยสอนของนักศึกษาจากอินโดนีเซียในโรงเรียนชายแดนภาคใต้

 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาผู้ช่วยสอนของนักศึกษาจากอินโดนีเซียในโรงเรียนชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือเอกสารรับรองให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จากประเทศอินโดนีเซียที่มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาในโรงเรียนเอกชนชายแดนภาคใต้ โดยขอให้แก้ไขปัญหาการขอหนังสือเดินทาง (VISA) ซึ่งจากเดิมสามารถขอเดินทางเข้าประเทศไทยได้เป็นเวลา 90 วัน มีความต้องการเพิ่มระยะเวลาเป็น 150 วัน   ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแดนภาคใต้ขยายตัวด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษามาลายูเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้วัฒนธรรม การศาสนา และลดปัญหาการความขัดแย้งในอนาคต  จึงมีความประสงค์ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการช่วยชี้แนะแนวทาง  หารือเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นว่า ในการขอหนังสือรับรองให้แก่นักศึกษาเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากนักศึกษาที่มาฝึกสอนนั้นยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จึงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ และโครงการดังกล่าวยังไม่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินที่ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้วิธีขอวีซ่าแบบ NON –ED (เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทตรวจลงตราเพื่อการศึกษา) และยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไป

 

 

สุกัญญา/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.