ประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม

จังหวัดปทุมธานี – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘นโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษา’ ในการประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้บริหารทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 800 คน อาทิ นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาคทุกภาค, ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกจังหวัด, ประธานอาชีวศึกษาทุกจังหวัด, ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับความไว้วางใจให้มาทำงานร่วมกันในการสนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 37 ปีที่เคยรับราชการได้มองเห็นประเทศไทยมีความสงบสุข ร่มเย็น ใต้ร่มพระบารมี เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น  ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า นอกจากจะต้องมีความเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีควบคู่ไปด้วยแล้วนั้น จะต้องเป็นแบบอย่าง (Idol) ที่ยั่งยืนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกศิษย์ เปรียบเสมือนในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นต้นแบบของความดีในทุก เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณ มารยาทที่งดงาม พระราชจริยวัตรอันเป็นที่ชื่นชมโสมนัส ความซื่อสัตย์สุจริต รวมไปถึงการใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะ แตกฉาน และสง่างาม จนสามารถชนะใจชาวต่างชาติในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับลูกหลานเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้นำของสังคมในอนาคต ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี”ในเรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม ใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกท่านทุกระดับช่วยสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนหรือสถานศึกษาคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ช่วยนำหลักคิดที่สำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ไปถ่ายทอดและขยายผลให้เกิดเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ลูกหลานเยาวชนไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม และร่วมกันกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยรอบคอบ ถี่ถ้วน พิจารณางบประมาณในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมที่ได้รับการจัดสรรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งช่วยกันพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานนักเรียนนักศึกษา ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนต่อไปด้วยอิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
16/8/2560