ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย จชต.

ศธ.ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดสงขลา – กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือศูนย์ใต้ จัดประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย รมช.ศึกษาธิการ “พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานความมั่นคงและทุกหน่วยงานทางการศึกษา ได้ยึดหัวใจสำคัญของการทำงาน คือ การประสานงานที่แน่นแฟ้น และลดจุดอ่อนช่องว่างต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร และสถานศึกษา อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น.  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ณ ห้องประชุมค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มอบให้ ศปบ.จชต. หรือ “ศูนย์ใต้” เชิญผู้บริหารทุกหน่วยงานความมั่นคงและทุกหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวมทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเป็นครั้งแรก


ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 20/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานรักษาความปลอดภัยครูของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ โดยในระดับจังหวัด มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (ผอ.สพป.) เขต 1 ของแต่ละจังหวัด เป็นผู้ประสานงาน (ยกเว้นสงขลา เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3) ส่วนในระดับอำเภอ ทั้ง 37 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรอง ผอ.สพป./ผอ.โรงเรียน เป็นผู้ประสานงาน เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน บูรณาการการทำงานด้านการศึกษาและการรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกิจกรรมตามแผนบูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารของหน่วยงานการศึกษา การนำเสนอข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของหน่วยเฉพาะกิจ (Task Force) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 12 เขต


ทั้งนี้ ได้ขอให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล บ้านพักครูและที่ตั้งโรงเรียน เส้นทางไปกลับ การรักษาความปลอดภัยในขณะทำการเรียนการสอน และมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยย้ำถึงหัวใจสำคัญของการทำงาน คือ การประสานงานที่แน่นแฟ้น ลดจุดอ่อนและช่องว่างต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานข้ามเขตหรือการส่งต่อ ซึ่งจำเป็นจะต้องกำชับให้มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งมอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตกลับไปทบทวนมาตรการและข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน แล้วขอให้จัดทำเป็นเอกสารแผนการทำงานในการประสานงาน นำเสนอ ศปบ.จชต. และกระทรวงศึกษาธิการต่อไปภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งแผนการทำงานในการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด จะนำไปสู่การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. การศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ในเร็ว ๆ นี้ด้วยพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากศูนย์ใต้ รวมทั้งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และหน่วยงานหลักทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จะต้องประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ได้มอบให้นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำกับติดตามการทำงานของผู้ประสานงานรักษาความปลอดภัยครูของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอตามคำสั่งดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร และสถานศึกษา อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ มีผู้บริหารหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมจำนวน 107 คน อาทิ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอดินันท์ ปากบารา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผอ.สพป. 10 เขต, ผอ.สพม.เขต 15 และ 16, ผู้บริหารจากองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือ สพฐ./สช./กศน./สอศ./สกอ., คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, ผู้ประสานงานระดับอำเภอ 37 คน, ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด, กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ, ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ผบ. กกล.ทพ.จชต., ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปบ.จชต. รวมทั้งประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
16/12/2559