ประชุมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน

การประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2


สาธารณรัฐประชาชนจีน – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการไทย พร้อมด้วย ดร. สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 2 (2nd China-ASEAN Education Minister Roundtable Conference) ในเทศกาลสัปดาห์การศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “Education Reform and Innovation” ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมีทิศทางและบูรณาการองคาพยพของการศึกษาให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ตำราเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู ตลอดจนการประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำราเรียน เนื่องจากตำราเรียนเป็นเครื่องมือและสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการพัฒนาครู เพราะครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะให้ได้มาตรฐานและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมทำงานในตลาดแรงงานโลกได้

สำหรับการประชุมดังกล่าวนั้น H.E. Chen Baosheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อเกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสมรรถนะสำหรับศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับเยาวชน และการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรม

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายที่ประชุมได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน Joint Communique on the Development of Action Plan for ASEAN-China Education Cooperation in Support of the ASEAN Work Plan on Education 2016-2020 ซึ่งระบุถึงการดำเนินการตามที่ผู้นำและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงร่วมกันไว้ในการสานต่อและยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนสอดรับตามแผน 5 ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 โดยมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์, การดำเนินความร่วมมือการอาชีวศึกษา, การเรียนภาษาและวัฒนธรรม, การจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ, ส่งเสริมการประกันคุณภาพทางการศึกษาระหว่างอาเซียนกับจีน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนหน่วยการเรียนระหว่างกันตามความสมัครใจ

อนึ่ง การประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเทศกาลสัปดาห์การศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9 (the 9th China-ASEAN Education Cooperation Week: CAECW) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Education First, Make our dreams come true together” ภายใต้ปีแห่งความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีน-อาเซียน (2016 China-ASEAN Year of Education) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 25 ปี ระหว่างจีนและอาเซียน ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เรียนเชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดเทศกาลสัปดาห์การศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าวด้วย


ข้อมูลโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ขอบคุณภาพจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
4/8/2559