ประชุมวิชาการระดับชาติ อกท.

จังหวัดอุทัยธานี – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ  รวมทั้งผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในครั้งนี้ อาทิ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี, นายประเวศ วรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดการประชุม ดังนี้


“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 38 ในวันนี้


การประชุมวิชาการลักษณะนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาที่ว่าด้วยการเกษตร ในสถานศึกษาด้านเกษตรกรรมของประเทศ เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง แต่กระนั้น การเกษตรยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ ดิน และน้ำ เช่นที่เคยเป็นมา นักศึกษาทั้งหลายที่จะเป็นเกษตรกรแห่งอนาคต จึงควรจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของทรัพยากร 2 สิ่งนี้ ให้มีความรู้ถ่องแท้ และศึกษาค้นคว้า ทดลองหาวิธีทำการเกษตรที่เหมาะสม อย่างที่สมัยนี้เรียกกันว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  คือไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพยากร หรือเมื่อทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ก็ต้องเรียนรู้วิธีอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถใช้ประโยชน์สืบต่อไปได้อีกหลายชั่วอายุคน


ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์จงทุกประการ ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในการประชุมนี้ มีแต่ความสุขความสำเร็จ โดยทั่วกัน”ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้บริหาร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 25 ราย ผู้บริจาคสมทบมูลนิธิ อกท. และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 130 ราย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังอาคารราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการเพชรดี 4 ภาค องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยดีเด่น สมาชิกดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการประชาชนดีเด่น นิทรรศการผลการแข่งขันทักษะศิลปะเกษตร นิทรรศการวิชาการของหน่วย อกท.จำนวน 12 หน่วย นิทรรศการความร่วมมือโครงการวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน นิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุทัยธานี นิทรรศการความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค นิทรรศการกล้วย และกล้วยไม้ นิทรรศการวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุมมองแปลกใหม่ ใหญ่ ดัง ของดีเมืองอุทัยฯ และอีกหลายนิทรรศการบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.: ถ่ายภาพ
3/2/2560