ประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิกพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งคณะทำงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นประธาน


การประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามงานตามรายละเอียดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ในการสร้างการรับรู้ของหน่วยงานส่วนกลาง และทุกหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) โดยแต่ละหน่วยงานได้นำเสนอแผนงานโครงการสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำศาสนา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากประชาชนได้รับทราบและมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว จะช่วยให้เกิดการสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขยายไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ” ถือเป็น 1 ใน 7 จุดเน้น ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นอกเหนือไปจากจุดเน้นที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา, จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, จุดเน้นที่ 3 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา, จุดเน้นที่ 4 การผลิตคนและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำ, จุดเน้นที่ 5 การศึกษาเพื่อความมั่นคง และจุดเน้นที่ 7 การบริหารจัดการอนึ่ง การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร นักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.), นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ผู้แทนจากกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ฯลฯบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย: นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1
31/5/2560