ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางภายใน สป. ครั้งที่ 5

 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางภายใน สป. ครั้งที่ 5

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางภายใน สป. ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด สป. ในรอบเดือนมิถุนายน 2558  ซึ่งประเด็นปัญหา คือ การจัดการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สรุปหัวข้อร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 611เรื่องยุติแล้ว 557 เรื่อง และยังไม่ยุติ 54 เรื่อง ทั้งนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรเร่งดำเนินการหาข้อยุติโดยเร็วและหารือประสานงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันพร้อมเร่งดำเนินการจัดทำพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2558

สุกัญญา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.