ประชุมหารือเพื่อติดตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา

                             ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุม ได้รับทราบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และการปรับปรุงข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาแนวทางการบูรณาการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่างแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ อาทิ กระทรวง มหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคเอกชน ให้ครบถ้วน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เพื่อทราบ โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม เป็นประธาน และพิจารณาให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ๒ คณะ (ทุนในประเทศ และทุนต่างประเทศ)  โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ร่างขอบเขต อำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อีกทั้งทำแบบสำรวจทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานต่างๆ ส่งข้อมูลพร้อมแนบรายละเอียดด้วย (ชื่อทุน จำนวนทุน คุณสมบัติผู้สมัคร เวลารับสมัคร) ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เป็นฐานข้อมูลกลาง และติดตามประเมินผลต่อไป

 ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.