ประชุมองค์กรหลัก 6/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา• เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (7 กุมภาพันธ์ 2560)


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความชื่นชมนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านการกีฬา และกลุ่มที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ (ผู้ได้รับเหรียญโอลิมปิกทางวิชาการ) จากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย หาดใหญ่วิทยาลัย ราชสีมาวิทยาลัย สวนกุหลาบวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งได้มาเข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยอดให้มีเด็กเก่งด้านต่าง ๆ ในทุกโรงเรียนนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยแสดงความขอบคุณนักเรียนนักศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. รวมทั้งกองทัพบก ที่ลงไปช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้


• การเตรียมจัดงานรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ““เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ”


นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานเกี่ยวกับการเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามนโยบายรัฐบาล โดยกิจกรรมครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานรำลึก “เสมาร่วมใจ รำลึกถึงพ่อ” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยการศึกษา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รายงานในที่ประชุมว่า ในการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.) ครั้งที่ 38 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี นั้น พระองค์ทรงชื่นชมการจัดศูนย์ Fix It Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยมีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมาเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพราะจบแล้วมีงานทำ ส่วนปัญหาการทะเลาะวิวาทลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี


นอกจากนี้ การออกใบประกอบวิชาชีพของคนเก่ง ๆ ที่ต้องการเข้ามาเป็นครู ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งดำเนินการต่อไป• การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดน


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
• การประชาสัมพันธ์เชิงรุก


รมว.ศึกษาธิการ มอบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ จัดระบบงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
จิรายุทธ์ คามขุนทด : ถ่ายภาพ
7/2/2560