ประชุมองค์กรหลัก

ประชุมองค์กรหลัก 20 ก.ย. 2559


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงองค์กรหลัก เพื่อติดตามงานตามนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้อง MOC อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นสำคัญ สรปุดังนี้

การแข่งขันกีฬาคณะรัฐมนตรี  ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคมนี้ ในกลุ่มที่รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ดูแลรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 5 กระทรวง/หน่วยงาน (ในนาม HR Group ใช้สีส้มประจำกลุ่ม) คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานจัดส่งนักกีฬาซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมการแข่งขันใน 6 ประเภทชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ เซปักตระกร้อ แบดมินตัน วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอล จึงขอให้ทุกองค์กรหลักคัดเลือกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภท รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ของกระทรวงศึกษาธิการในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจะมีประกวดกองเชียร์ในพิธีปิดด้วย

การรับฟังสรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายนนี้ เวลา 9.30 น. ที่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งที่ผ่านมา สนช. ได้ไปจัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาไทยมาแล้วหลายครั้งในต่างจังหวัด จึงต้องการมาสรุปผลการเดินสายในการปฏิรูปการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านเดินทางไปร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หาก สนช.ไม่ได้เลื่อนการประชุมในครั้งนี้ จะมอบให้นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. (ซึ่งจะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

การจัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรม  ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นสถาบันการอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการจัดตั้งสถาบันดังกล่าว เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาและศิลปวิทยาการ โดยตั้งอยู่ที่บริเวณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 436 ไร่ โดยมีกองทุนประเดิม 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดให้เป็นรายปี รวมถึงเงินหรือทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ คาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือขั้นตอนต่าง ๆ กับคณะกรรมาธิการฯ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ต่อไปด้วย

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้โครงการ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  โดยการพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก 310 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อรองรับเด็กจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน ซึ่งมีอยู่จำนวน 827 โรงเรียนมาเรียนร่วม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปี 2559-2560 จำนวน 421 โรงเรียน และปี 2561 อีกจำนวน 406 โรงเรียน

ทั้งนี้ ขอให้ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อติดตามรับฟังสภาพปัญหาความต้องการ  และใช้ประโยชน์เพื่อสรุปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีในรูปแบบ VTR (Video Tape Recorder) เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

การติดตามแผนการจัดสอบ O-NET  ขอให้เชิญสถาบันทดสอบทางการศึกษาฯ (สทศ.) มา Brief Back แผนและขั้นตอนการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ

กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา  เป็นอุปกรณ์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบให้ สพฐ. เพื่อเป็นสื่อในการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน สามารถซูมได้มากกว่า 200 เท่า เมื่อทดลองนำไปใช้พบว่านักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น เพราะสามารถส่องอะไรก็ได้ และสามารถนำไปแสดงผลให้เห็นทันทีในหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือขึ้นจอใหญ่ได้ ซึ่ง สพฐ. ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….  ต้องการรับฟังความก้าวหน้าของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.ฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2542 เพื่อจะได้ชี้จุดในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และทิศทางที่จะเขียน รวมทั้งนำไปพิจารณาถึงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคต

การขออนุมัติลงนามในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งขอให้ สกอ.เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 13 แห่ง เสนอเพื่อพิจารณา เพื่อไม่ให้ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปค ครั้งที่ 6  โดย รมว.ศึกษาธิการ และคณะผู้แทนไทย จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) พิจารณาว่าส่วนใดมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อนไปเข้าร่วมประชุมหรือกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้

รับทราบการตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คำย่อ ดท. : MDE) และยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน  ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และทุกหน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเน้นความปลอดภัยในการจัดรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนนักศึกษา โดยขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามให้นักเรียนขึ้นนั่งบนหลังคารถ นอกจากนี้ ขอให้จัดกิจกรรมการปลูกฝังวินัยจราจรขึ้นในโรงเรียน  ซึ่ง สพฐ.ควรผลิตเมนูด้านวินัยจราจร เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือแม้กระทั่งเกมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น เกมตัวหนังสือ AEIOU ที่รับชมทางช่องทรูวิชั่นส์ ก็สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมให้เด็กสนุกและได้ความรู้ เป็นต้น

การลงโทษนักเรียน  ต้องการให้ สพฐ.กำหนดวิธีการและแนวทางในการลงโทษเด็กที่ชัดเจน เหมาะสมกับวัย และไม่เกินกว่าเหตุ บางกรณีที่เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาจจะต้องมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการลงโทษเด็กด้วย

เสียงสะท้อนจากนักวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับฟังข้อเสนอแนะ คำชม และข้อติติงต่าง ๆ จากนักวิชาการและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) มาโดยตลอด ในขณะเดียวกันขอให้ติดตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการ อาจดูเหมือนกระทรวงศึกษาธิการทำหลายเรื่องพร้อมกัน แต่ในการปฏิรูปการศึกษาหลายเรื่องเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตามก่อนจะดำเนินการหรือกำหนดนโยบายเรื่องใด ๆ จะรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งระบบก่อน และวางแผนดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่จะไม่เป็นการสร้างปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือ   มาตรการ และการชี้แจงทำความเข้าใจต่อสังคม รวมทั้งจัดระบบรายงานผล (Report) ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
20/9/2559