ประชุมอธิการบดีนานาชาติ

มก.จัดประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ  ฉลองสถาปนาครบรอบ 75 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Presidents Forum: in Celebration of the 75th Anniversary of Kasetsart University “Higher Education in Times of Change”) ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดด้านการอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นประเด็นของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโลกในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงาน

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับตัวและปฏิรูปสิ่งต่าง ๆ เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ทันเหตุการณ์ อาทิ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคน ทั้งคนวัยทำงาน นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น แม้ว่าแนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญคือการที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แนวทางในการรับมือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปปรับใช้ในประเทศของตนเองได้

นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่พร้อมเจรจาความร่วมมือ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมในสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดแคลน โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากผลของการศึกษา พบว่า คุณภาพการศึกษาที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพในด้านอื่น ๆ ดีขึ้นด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เป็นต้น

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนา ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  โดยเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนสอนการเกษตร จนกระทั่งมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ  อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ที่จัดงานและมาเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันให้ดีขึ้น

อรพรรณ ฤทธิ์มัน: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน
2/2/2561