ประชุมอบรมเสริมประสิทธิภาพการสอนสำหรับครูอาสาสมัครจีน ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2550
สพฐ.จะจัดประชุมครูสาสมัครจีนที่เดินทางมาสอนในโรงเรียนของ สพฐ. และเครือข่าย เพื่อให้ครูอาสาสมัครจีนได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีการสอนภาษาจีน  ตลอดจนเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมบางกอกดีลักษณ์เพลส ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน