ประชุมเตรียมงาน

ศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ผ่านมา ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ มีความคืบหน้าไปมาก มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามนโยบายที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการโอนงบประมาณผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปถึงโรงเรียน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จตามเวลาที่กำหนด


เมื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว พบว่ามีการใช้งบประมาณอย่างสุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ระหว่างนี้จะมีการทดสอบการรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่เป็นต้นสัญญาณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้การได้ครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 สพฐ.จะเริ่มใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเต็มระบบในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้น/รายวิชาหลัก นับเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูที่สำคัญครั้งหนึ่ง


ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดอบรม ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว ด้วยวิธีการอบรมทางไกล รวมทั้งการอบรมครูปลายทางเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในห้องเรียนในการอธิบายเสริมจากสัญญาณภาพที่ส่งมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล และการอบรมครูในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแกนนำของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานในการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามหลักการ หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจบภาคเรียนที่ 2 แล้วจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินการโครงการ โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่ามีผลการเรียน ผลการสอบ O-Net และผลการสอบอื่นๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สพฐ.จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลในรายละเอียด เพื่อนำมาชี้แจงต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published
23/10/2557