ประชุม คกก.บริหารองค์การค้า

   นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร ชั้น ๓ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

             ในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องการจัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (Advance Training Course : A.T.C) และพิจารณา เรื่องกำหนดวงเงินในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. ประจำปี ๒๕๕๗  ตลอดจนเรื่องการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี ๒๕๕๗   

                  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้องค์การค้าของ สกสค. วางแผนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

อุษา/ข่าว

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.