ประชุม คกก.โรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงราย

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการเตรียมอาชีพให้กับนักเรียน โดยมี ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้แทนชุมชน ตลอดจนคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา มุ่งหวังให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประสบผลสำเร็จ รวมทั้งเป็นการสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนในเมืองให้กับประชาชนในพื้นที่ บุตรหลานได้เรียนใกล้บ้านมีความอบอุ่นปลอดภัย เตรียมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางพัฒนาคนทุกช่วงวัยเชื่อมโยงสู่ชุมชน

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้มีแนวทางในการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้แนวคิดในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนร่วมพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1 จำนวน 50 แห่ง มาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ได้รับกลับไปวางแผนขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จต่อไป

ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนร่วมพัฒนามีเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชน ซึ่งหลายท่านก็ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานและเปลี่ยนวิธีคิด ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ โรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นแรกถือเป็นโครงการนำร่อง และในอนาคตควรมีโรงเรียนในรูปแบบดังกล่าวประมาณ 5,000 แห่ง เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับนักเรียน ประชาชน และประเทศชาติ โดยจะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบใหม่ และคาดหวังว่าโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1 จะเป็นรุ่นพี่และเป็นต้นแบบนำระบบการศึกษาที่ทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนไปสู่ความเป็นสากลได้

ผู้แทนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนา กล่าวว่า การได้มาร่วมประชุมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มารับทราบความชัดเจนและกรอบการทำงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา พร้อมทั้งได้พบปะกับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน ซึ่งการศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ที่เป็นต้นแบบด้านการเตรียมอาชีพและสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีความยั่งยืน ทำให้สามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนได้

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1 กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ มากขึ้น อันจะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติตามแผนและกรอบการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ในระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ด้าน คือ การบริหารจัดการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ และการสร้างคนดีสู่การพัฒนาชุมชน อีกทั้ง ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สถานศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนและมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งได้รายงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 โรงเรียนใน 34 จังหวัด เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 47 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 2 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีผู้สนับสนุนภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 12 แห่ง

สำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีสถานศึกษาแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 แห่ง เป็นสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน 65 แห่ง และ สอศ. จำนวน 6 แห่ง ในขณะที่มีภาคเอกชนให้ความสนใจเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ จำนวน 11 แห่ง รวมสถานศึกษารุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 121 แห่งใน 54 จังหวัด โดยจะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าหมายให้มีโรงเรียนร่วมพัฒนาครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของคณะกรรมการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561 ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์) โดยกำหนดให้แต่ละสถานศึกษามี “คณะกรรมการสถานศึกษา” จำนวน 15 คน มาจากบุคคลหลายฝ่ายในชุมชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง

อีกทั้งได้รับทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผล และวิจัย โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและวิจัย ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการติดตาม ประเมินผลและวิจัย โรงเรียนร่วมพัฒนารุ่นที่ 1 ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยจะเป็นการติดตามและประเมินผลเชิงบวก เมื่อพบเจอปัญหาจะให้คำแนะนำและร่วมกันหาทางแก้ไข โดยคาดว่าจะรายงานผลการติดตามและประเมินให้คณะกรรมการฯ ทราบในช่วงเดือนมิถุนายน 2562

 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15

ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 1,978 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 193 คน โดยมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างเด็กดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม, มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีแนวทางในการมุ่งสร้างคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กมีความเชื่อมั่นและสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โดยรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาทุกคนไม่มีการสอบเข้า ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้งยังเน้นการสอนทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนสายอาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มอีก 1 วุฒิการศึกษาด้วย ซึ่งเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการในอนาคต ตลอดจนจัดการเรียนการสอนตามบริบทของชุมชนในพื้นที่ ที่เน้นการค้าการลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้นำ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดยแบ่งเป็นฐานต่าง ๆ จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย ศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อยร้านกาแฟเวียงเก่า, Digital Classroom/e-Learning Zone/Knowledge Street/Smartcard RFID, โรงเรียนเตรียมอาชีพ 53 อาชีพ สอดคล้องบริบทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงแสน, หลักสูตรสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียงแสน, ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า/ศูนย์ Peer Center/อุทยานการเรียนรู้อู้กำเมือง, ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/Digital Book/One Stop Service/Big Data Center, ร้านเสริมสวย ร้านซักอบรีด สวนผักแนวตั้ง ส้วมสุขสันต์หรรษา โรงเรียนธนาคาร, โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม ค่ายมวยราชประชาฯ 15 ยิม ห้องเรียนศิลปะและดนตรี+นาฏศิลป์, ห้องเรียนอนุบาลเชิงวิจัยและพัฒนา/ห้อง STEM & Art และแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร