ประชุม คปต.กลุ่มภารกิจงานที่ 4

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (กลุ่มภารกิจงานที่ 4) ที่จังหวัดปัตตานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) และแนวทางดำเนินงานในห้วง 3 เดือนต่อไป (กรกฎาคม – กันยายน 2560) ของปีงบประมาณนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม (กลุ่มภารกิจงานที่ 4) โดยมีผู้บริหารกระทรวงและตัวแทน 7 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในกลุ่มภารกิจงานที่ 4 เข้าร่วมประชุม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปศ.จชต.), นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8, นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
รมช.ศธ.เผยวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า กลุ่มภารกิจงานที่ 4 (การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) เป็น 1 ใน 7 กลุ่มภารกิจงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เพื่อทำหน้าที่การบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และมีผู้แทนกระทรวง กรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 54 หน่วยงาน ได้จำแนกภารกิจงาน 7 งาน ประกอบด้วย  1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. งานอำนวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ 4. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน 6. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบายฯ 7. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี


เพื่อให้มีการทบทวนผลการดำเนินการในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) และแนวทางดำเนินงานในห้วง 3 เดือนต่อไป (กรกฎาคม – กันยายน 2560) ที่ประชุมกลุ่มภารกิจงานที่ 4 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธาน จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้● รับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560


นายพีระศักดิ์ รัตนะ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้


วัตถุประสงค์หลัก


1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น


2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ


3. เพื่อจัดระบบการบริหารทุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)


4. เพื่อจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ


5. เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม


ผลลัพธ์ที่ต้องการ


1. นักเรียนในระบบการศึกษาที่ออกกลางคัน และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้รับโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น


2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งของรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายที่รัฐกำหนด โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษา


3. นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกระบบการศึกษา


4. ประชาชนในพื้นที่ จชต. ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันบนความหลากหลาย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม


ตัวชี้วัด


1. ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในช่วงชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ


2. จำนวนนักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


3. ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง


4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา I-NET และ O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชา


5. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จชต. ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่ การฟื้นฟูส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม


 

● รับทราบผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา


นายพีระศักดิ์ รัตนะ กล่าวว่า 7 หน่วยงานหลักในกลุ่มงานภารกิจที่ 4 คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักนายกรัฐมนตรี, กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) ต่อที่ประชุม


ซึ่งตามแผนงานปีงบประมาณ 2560 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 148 โครงการ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวม 3,602 ล้านบาท โดยขณะนี้ได้ใช้จ่ายไปแล้ว 119 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,114 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.70 ของงบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดได้นำเสนอแนวทางที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้วางไว้เมื่อสิ้นปีงบประมาณนี้● แนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560-2562


ส่วนแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปนั้น นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและทบทวนแผนการดำเนินงานช่วง 3 ปีงบประมาณไปพร้อมกัน (2560-2562) ซึ่งปีงบประมาณ 2560 เป็นงบที่ได้อนุมัติแล้ว จึงไม่มีปัญหาเพราะทุกหน่วยงานได้ปรับแผนดำเนินงานในช่วงเวลา 3 เดือนที่เหลือได้ลงตัว ส่วนปีงบประมาณ 2561 เป็นงบปกติ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคมนี้ จากนั้นขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนดำเนินการไปพร้อมกับปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นงบพื้นที่● ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฯ ย้ำให้มีการประสานกันในเรื่องสถานศึกษาต้นแบบ


นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ และตาดีกาต้นแบบ ขอให้ สช.จังหวัดแต่ละพื้นที่ทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด และขอบคุณหลายหน่วยงานที่มีการดำเนินการโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจได้ดีมาก เช่น กองทัพอากาศ จึงขอให้ประสานในเรื่องนี้กับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต) ด้วย
● มอบให้ สป.จัดเตรียมสรุปผลดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรายงาน คปต.


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานนำผลการประชุมไปประสานและให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ ตามภารกิจงานกลุ่มภารกิจที่ 4 ของ คปต. เพื่อให้ห้วงเวลา 3 เดือนที่เหลือ สามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้คุณภาพ ประสิทธิภาพ การบูรณาการทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


นอกจากนี้ มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เป็นหน่วยงานหลักในการสรุปรวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจงานที่ 4 ต่อ คปต.หลังจากสิ้นปีงบประมาณ โดยให้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน 9 เดือนที่ผ่านมาเป็นฐานไว้ เมื่อถึงระยะเวลาช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ จะได้สรุปรวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอ คปต.ได้ทันที เมื่อสิ้นปีงบประมาณ.บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
6/7/2560