ประวัติ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

ประวัติ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
(LTG Surachet Chaiwong)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ประวัติการศึกษา

 • ม.ศ.3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

 • นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14

 • นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 (จปร.25)

 • หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน, นายทหารปลัดบัญชีระดับบริหาร, กฎหมายระดับผู้บังคับการทหารกรมพระธรรมนูญ

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 66

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51


   ประวัติการรับราชการ

  •  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง

  • เสนาธิการค่ายกาวิละ เชียงใหม่ และรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7

  • ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

  •  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

  •  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

  •  แม่ทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

  • รองเสนาธิการทหารบก

  •  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557)

  ประกาศเกียรติคุณ

  • โล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่กองทัพภาคที่ 3

  • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

  ประวัติการทำงานอื่นๆ

  •  ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ด (ปี 2557)