ประเมินพฤติกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยในสถานศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  ประเมินพฤติกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยในสถานศึกษา                                                         
         (พิมพ์หนังสือคู่มือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกไทยและแบบบันทึกการ ประเมินพฤติกรรมการมีภูมิคุ้มกันคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยฯ)

         /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
สำนักส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  200,000.-  บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  16 มิถุนายน
2560

  
เป็นเงิน
 200,000.-  บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1 ร้านพีทีอาร์
แอนด์ ออย โดยนายพีระพล กนกเกษมโรจน์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางรจนา  สินที

5.2
นางสาวนันทวัน  ตั้งมั่น

5.3  นางจิติมนต์ 
จันทเวช