ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เพิ่มเติมห้องงานการเงินและสวัสดิการ กคส.สอ.สป.

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เพิ่มเติมห้องงานการเงินและสวัสดิการ
  กคส.สอ.สป.

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์
  สอ.สป.

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  เป็นเงิน
   154,
  000.- บาท 
  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 3. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
   
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560         
   

  เป็นเงิน
  154,
  000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  ราคา/หน่อย(ถ้ามี)………………….บาท

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)

– สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    5.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

        เจ้าหน้าที่งานการเงินและสวัสดิการ กคส.สอ.สป