ปรับปรุงระบบบูรณาการศึกษา จชต.

รมช.ศึกษาธิการ “พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นชอบตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับที่ได้ประกาศให้ “ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อใน 6 เดือนของปีงบประมาณนี้ ทั้งยังให้ทุกหน่วยงานได้สะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังของฝ่ายความมั่นคง หน่วยงาน ศธ. และทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ปัญหาที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขค่อนข้างดีขึ้น ส่งผลโดยตรงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กว่า 7 หมื่นคน และนักเรียนนักศึกษาเกือบ 1 ล้านคนในพื้นที่ชายแดนใต้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานแบบบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ประกาศให้ “ปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม” ซึ่งที่ประชุมได้เน้นไปที่การทำงานร่วมกันของ 3 หน่วยงานหลักของ ศธ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คือ 1) สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สปศ.จชต.ศธ.) 2) กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) หรือศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ตั้งอยู่ที่ จ.ปัตตานี 3) ศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา ที่จะต้องทบทวนการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา และจัดระบบเพื่อช่วยลดอุปสรรคการทำงาน ที่จะส่งผลให้การทำงานเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมอบหมายให้ สปศ.จชต.ร่างองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก 5 องค์กรหลัก รวมทั้ง สช./กศน./ก.ค.ศ. และผู้แทนจาก ก.พ.ร.ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดความยั่งยืน เช่น โครงสร้าง หน่วยงาน อัตรากำลังบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ

โดยนัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าว มาหารือร่วมกันเป็นครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ.


Written by  บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร