ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานคณะทำงานด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้