ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลปัจจุบันของหน่วยงาน การดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ 2558 และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อซักถามและข้อแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารหน่วยงานให้เกิดการทำงานเชิงรุก การควบคุมคุณภาพการอบรมครูเพื่อให้ได้ผลทางการศึกษา โดยจะเน้น ๔ S คือ Service mind มีจิตใจในการบริการ ผู้รับบริการเปรียบเหมือนญาติพี่น้อง Speed ความรวดเร็วในการให้บริการ Smart ต้องมีความรอบรู้ และ Systematic ทำงานให้เป็นระบบ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการใช้อำนาจโดยมิชอบ การทุจริต คอรัปชั่น มิให้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

จากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าพบปะ และมอบนโยบายให้กับผู้เข้าอบรมนักบริหารระดับกลางและนักบริหารระดับสูง โดยมีแนวทางให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพทางการศึกษาสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ การทำงานของข้าราชการกระทรวงศึกษาทุกคนต้องเป็นไปอย่างผู้มีความรู้ที่แท้จริง และขอให้มีความรักสามัคคีกันในเหล่าผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ปารัชญ์/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.