ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมการประชุม “นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู” คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน ณ อาคารชาเลนดจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมการประชุม นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน ณ อาคารชาเลนดจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักรียน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ร อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุม นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู ในครั้งนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์ในวงการการศึกษาไทย ที่ผู้บริหารสูงสุดของประเทศได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา และให้ความสำคัญกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากความภูมิใจของผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะได้รับฟังนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ถือเป็นสัญญประชาคมที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่นบนพื้นฐานจิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะสานฝันพัฒนานักเรียนให้มีโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

ด้านนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลหลายประการ ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ การสนับสนุนงบประมาณการศึกษา การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู การสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีให้มีคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมการอาชีวศึกษา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ต้องขอขอบคุณที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเข็งขัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคิด ร่วมทำเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามาตามลำดับ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตลอกจนปลูกฝั่งค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีต่อการศึกษาต่อไป

จงจิตร / ข่าว

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.