ปลัดฯ ศธ. เยี่ยมชมบ้านหนังสืออัจฉริยะ จ. พิษณุโลก

ปลัดฯ ศธ. เยี่ยมชมบ้านหนังสืออัจฉริยะ จ. พิษณุโลก

                รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชม บ้านหนังสือ เรือนอักษราต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันพธุที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรือนอักษรา คือบ้านหนังสือที่จัดตั้งขึ้นมาจากทุนทรัพย์ส่วนตัวของ นางสุปราณี กัลปนารถ (ครูอี๊ด) โดยใช้บ้านของตนเองมาเป็นบ้านหนังสือ ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปิดบริการหนังสือให้แก่บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหมอภาษา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้กับเด็กและเยาวชนผู้สนใจเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านกร่างโดยผู้ใหญ่สมหวัง น่วมมี ใช้ใต้ถุนบ้านโล่ง ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปรับปรุงทำเป็นบ้านหนังสือ เพื่อให้ชาวบ้านมาค้นคว้าหาความรู้ใช้บ้านเป็นแหล่งอ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และใช้เป็นที่พบปะของคนในหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านที่มาใช้บริการ ในบ้านหนังสืออัจฉริยะมีประมาณ ๑๐๐ คนต่อเดือน

ศุภชัย / ข่าว / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.