ปลัดฯ อ่านสารสันติภาพ วันสันติภาพสากล

                       รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเซนฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน 2558

 

                       สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โดยปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ถือเป็นโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี และตัวแทนนักเรียนเป็นผู้อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งหัวข้อหลักของปีนี้คือ “หุ้นส่วนแห่งสันติภาพ เพื่อศักดิ์ศรีแห่งปวงชน” และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดสู้รบ วางอาวุธ เพื่อสร้างสันติภาพร่วมกัน

 

                       จากนั้นมีการร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อตั้งจิตอธิษฐาน และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้มอบโล่เกียรติยศ ให้กับโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ด้วย

 

ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร, ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.