ปลัด ศธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และมอบอำนาจให้รองปลัด-ผู้ช่วยปลัดฯปฏิบัติราชการแทน

ปลัด ศธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และมอบอำนาจให้รองปลัด-ผู้ช่วยปลัดฯปฏิบัติราชการแทน

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2244/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 src=

และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2245/2562 สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. / ข่าว