ปลัด ศธ.ลงนามแจ้ง กศจ.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 12 ต.ค.62

ปลัด ศธ.ลงนามแจ้ง กศจ.ชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 12 ต.ค.62

(11 ตุลาคม 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยให้ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้ กศจ.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562

ประเด็นสำคัญ
– กศจ.ชุดเดิมหมดวาระลง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ได้สรรหาจนครบถ้วนแล้ว จึงออกคำสั่งให้ กศจ.ชุดใหม่เข้ามาทำงานแทนตั้งแต่ 12 ต.ค.62
– หาก กศจ.ชุดเดิมประชุมก่อนวันที่ 11 ต.ค.62 ถือว่าถูกต้อง ผลประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถนำเสนอ กศจ.ชุดใหม่ได้
– แต่หาก กศจ.ชุดเดิมประชุมในวันที่ 11 ต.ค. หรือหลังจากนั้น ถือเป็นโมฆะ

นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า เนื่องจาก กศจ.ชุดเดิมหมดวาระเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง กศจ.
ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 6 คน มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งในระหว่างสรรหาให้ กศจ.ชุดเก่าทำงานไปพลางก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และเมื่อแต่ละจังหวัดได้ดำเนินการสรรหา กศจ.ชุดใหม่ครบถ้วนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการใน กศจ. ชุดใหม่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยผ่านมติเรียบร้อยแล้ว มีผู้แทนหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงานให้ความเห็นชอบครบถ้วนแล้ว ซึ่งก็แสดงว่าครบองค์ประกอบ กศจ.แล้ว ก็ถือว่า กศจ.ชุดเดิมหมดวาระไปในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ดังนั้น กศจ.ชุดใดที่มีมติหลังวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ก็ถือว่าโมฆะ แต่หาก กศจ.ใดมีมติก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองชุดใดใน 3 คณะที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้เสนอ กศจ.ชุดใหม่อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากนี้ กศจ.ชุดใหม่สามารถเรียกประชุมหลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้เลย และ กศจ.ต้องส่งรายชื่อกรรมการชุดใหม่มาที่ สป.ศธ. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 src=