ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12

วันนี้ (ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560) เวลา 19.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวในพิธีปิด ดังนี้


“ท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมชุมนุม คณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย คัมโบเดีย และเวียดนาม ตลอดจนคณะกรรมการจัดงาน และผู้มีเกียรติทุกท่าน


นับเป็นโอกาสดี กับการที่ผมได้มาร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น่าชื่นชมอย่างที่สุด และได้มาเป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมอันมีเกียรติอย่างยิ่งในครั้งนี้


การชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวลา 4 วันที่ผ่านมา สามารถบันทึกไว้เป็นความทรงจำอันมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมตามเจตนารมณ์ของการจัดงานชุมนุม ซึ่งเกิดจากความเสียสละ อุทิศตน ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการดำเนินของฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำปฏิญาณของลูกเสือทั้ง 3 ประการ และกฎของลูกเสือ 10 ข้อ ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี มีการริเริ่มสร้างสรรค์เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโดยรวม ไม่เพียงแต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังได้แผ่ขยายไปยังเพื่อนลูกเสือทั่วไปในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อนลูกเสือของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดในห้วงเวลาของการชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ ลูกเสือทุกคนยังได้หลอมรวมจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมอันเป็นมงคลเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ดังที่ปรากฏต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาอย่างหาที่สุดมิได้


ผมขอขอบคุณคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันด้วยความเสียสละจัดงานชุมนุมลูกเสือจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอชมเชยลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมชุมนุมทุกคนที่มีความตั้งใจในการร่วมชุมนุมอย่างดียิ่งในโอกาสนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พลังอำนาจแห่งความตั้งใจทำความดีของทุกท่าน ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง เป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย เป็นไปโดยสวัสดิภาพทุกประการ


บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดงานแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ บัดนี้”อนึ่ง ในช่วงบ่ายของพิธีปิดครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมค่ายในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดค่ายกิจกรรม 9 ค่าย ประกอบด้วยกิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมประตูสู่อาเซียน กิจกรรมวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี กิจกรรมเทิดไท้ราชวงศ์จักรี กิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ/กราฟิก
8/4/2560