ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : บุคคลสำคัญของโลก

100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
บุคคลสำคัญของโลก ปี2559-2560


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและประกาศรางวัลยูเนสโกยกย่องให้ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นในด้านการศึกษาและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในโอกาส 100 ปีชาตกาล เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมศรีบูรพา โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี, ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล, ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี, ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, ผู้บริหาร, นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมงาน

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงประวัติของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาสานต่ออุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งวิชาการ โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาชนบท ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า “ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน”

ตลอดชีวิตของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้ความสำคัญกับประชาชน และปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมไทย ซึ่งนับเป็นคุณูปการอย่างมาก จึงเป็นเกียรติที่เราทุกคนจะเชิดชูความดีและยกย่องสืบสานปณิธานแนวคิดที่ต้องการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไป

การจัดงานเชิดชูเกียรติ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นั้น ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันเชิดชูเกียรติ ระลึกถึงคุณงามความดี และสืบสานความคิดในเรื่องของความรักในความยุติธรรม และความรักในประชาชน

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นอกจากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถสูง และมีผลงานมากมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเป็นตัวอย่างของข้าราชการที่ซื่อสัตย์และยึดถือความถูกต้องเป็นหลักในการทำงาน และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการต่อสู้กับผู้มีอำนาจในบ้านเมือง เพื่อรักษาความถูกต้องในการทำงาน แม้ว่าการต่อสู้นั้นจะมีผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของท่าน

ดังนั้น เมื่อมูลนิธิอาจารย์ป๋วยฯ ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้พิจารณาเสนอชื่อ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อยูเนสโก เพื่อประกาศยกย่องเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการศึกษาและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในโอกาส 100 ปีชาตกาลนั้น

กระทรวงศึกษาธิการ จึงรีบสนองตอบทันที เพราะผลงานด้านการศึกษานั้นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการยกระดับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ด้วยการยกเครื่องคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้เทียบเท่าสากล การสร้างอาจารย์ประจำที่มีความสามารถนับร้อยคน การปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยเท่าระดับสากล จนกลายเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งใหญ่ในระยะเวลาเพียง 2 ปีเศษ ที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่การเตรียมขยาย Campus ไปรังสิต โครงการตำราเพื่อให้มีการพัฒนาตำราภาษาไทยเพื่อใช้ในการสอน การริเริ่มให้มีคณะที่ให้การศึกษาสายวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากด้านสังคมศาสตร์ที่มีอยู่ ตลอดจนโครงการบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้และช่วยเหลือสังคมในชนบทที่ห่างไกลอย่างจริงจัง

สำหรับผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ความสำคัญอยู่ที่คำว่า “มนุษยศาสตร์” ในสายตาของยูเนสโกนั้น รวมถึงเรื่องการที่คนมีศีลธรรมและจริยธรรมจนเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ด้วย การประพฤติปฏิบัติของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในการเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์และยึดความถูกต้องเป็นหลักในการทำงานก็ดี ความเป็นผู้กล้าหาญทางจริยธรรมที่กล้ายืดหยัดต่อสู้ผู้มีอำนาจ เพื่อรักษาความถูกต้องในงานของประเทศก็ดี เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกจะพึงพอใจอย่างแน่นอน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำเสนอชื่อ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อยูเนสโกด้วยความมั่นใจ เนื่องจากสาขาที่ยูเนสโกพิจารณายกย่องไม่มีสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ หาไม่แล้ว เราจะสามารถเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่มีอย่างมากมายให้ยูเนสโกยกย่องได้อีกสาขาหนึ่ง

การอนุมัติให้ยกย่อง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นในด้านการศึกษาและด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น อนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่ยูเนสโก ที่ประชุมกันทุก 2 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อร่วมฉลอง 100 ปีชาตกาลของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในปี 2559

คำบรรยายคุณความดีที่คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกสรุปเสนอต่อที่ประชุม ระบุไว้เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะขอเน้นข้อความว่า “A prominent educator and civil servant of impeccable ethics” ซึ่งแปลว่า “นักการศึกษาที่โดดเด่น และข้าราชการที่มีจริยธรรมดีอย่างไม่มีที่ติ” เป็นคำที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติตนด้านจริยธรรมอันสูงส่งอย่าง ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีต่อ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ต่อลูกหลานของท่านทุกคน ต่อลูกน้องและลูกศิษย์ของท่าน และต่อประเทศไทย มิใช่เพียงเพราะท่านเป็นคนไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรของโลกเท่านั้น แต่เป็นเพราะท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมากมาย และยังทิ้งคุณงามความดีไว้เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังอีกด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/3/2559
ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี