ผช.รมต.ประจำกระทรวงการค้า สหราชอาณาจักร

หารือกับ ผช.รมต.ประจำกระทรวงการค้าฯ สหราชอาณาจักร


ศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr. Mark Garnier ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้หารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ (Career Path) ให้กับนักเรียน เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกที่จะเรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาบัณฑิตจบการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยมีแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมหรือประเทศไทย 4.0 เช่น การเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรด้วย

สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศทั้งสองนั้น ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ได้เน้นเรื่องการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) ซึ่งได้การความร่วมมือจากบริติช เคานซิล ในการส่งวิทยากรมาเป็นผู้อบรมวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล มีกำหนดจัดอบรมภาษาอังกฤษในลักษณะดังกล่าว ร่วมกันอีกครั้งในปี 2560


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
28/7/2559