ผลการคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น