ผลการคัดเลือกนักเรียนรับทุนกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ประจำปี 2553

      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศไทย จำนวน 60 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจำรัฐ Selangor จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน Gombak Integrated Boarding School และโรงเรียน Rawang Integrated Boarding School ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปี นั้น

      ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการสอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครรับทุนจำนวน 383 คน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 และสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียน เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2553 ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา ไปแล้วนั้น บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจำนวน 60 คน (ชาย 30 คน หญิง 30 คน) ในขั้นสุดท้ายแล้ว (คลิกดูรายชื่อผู้รับทุน
)

      ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย จะนำรถบัสมารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 คน ในวันที่ 25 เมษายน 2553 ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ. สงขลา โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้


1.  จัดทำหนังสือเดินทาง (passport) โดยขอให้นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินการทำหนังสือเดินทาง (1,000 บาท) มาเบิกคืนในวันที่ 25 เมษายน 2553 


2.  ตรวจร่างกายและขอใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย สำหรับดำเนินการต่อไป


3.  รายงานตัวเวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ พร้อมเอกสารตามข้อ 1 และ 2 และกระเป๋าเดินทาง โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเดินทางไปประเทศมาเลเซีย เวลา 13.30 น.


      หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-281 6370 ต่อ 107-108 ในวันและเวลาราชการข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค