ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


 


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓


 


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓


 


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่างค่ะ


 


แหล่งที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล