ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่างค่ะ

 

แหล่งที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล