ผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550  สามารถเข้าไปดู ผลการคัดเลือกฯ ได้ที่ http://www.moe.go.th/sufficiency/download/sch2550.doc


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักกิจการพิเศษ สป.