ผลการจัดทำแผนบูรณาการ กศ.ภาคใต้

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศธ. รับฟังการนำเสนอการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคใต้ ฝากให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแนวทางจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา กำหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ มององค์ประกอบแต่ละพื้นที่ให้รอบด้าน ภายใต้กรอบภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาและบูรณาการด้านการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน

จังหวัดภูเก็ต – เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังการนำเสนอการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณตัวแทนจากศึกษาธิการภาค 6-8 ที่กล้าคิด กล้านำเสนอความคิดนอกกรอบ นำหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการอย่างแท้จริง

การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะคนคือต้นทางของการขับเคลื่อนการพัฒนา ต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งระบบ ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน การกำหนดแผนและงบประมาณในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จะต้องคิดให้ครอบคลุมและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา ซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา คือ การพัฒนาคนและการศึกษา ดังนั้น การกำหนดโครงการพัฒนาจึงต้องมีความชัดเจนและตอบสนองต่อภารกิจที่สำคัญนี้

เรื่องของการวิจัยถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ ของประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำการวิจัยมาบูรณาการกับแผนด้านการศึกษาของแต่ละพื้นที่ได้ ขอให้คิด วางแผนและกำหนดโครงการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ในแต่ละภาค เพื่อจะได้เติมเต็ม
และพัฒนาเขตพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์ในรอบด้านมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันส่งเสริม และสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของทุกภูมิภาค เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนด้านการศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับทุกมิติของสังคมได้อย่างทั่วถึง

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการวางแผนขับเคลื่อนจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษต่าง ๆ ของประเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา และปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาคนด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องหลักของการพัฒนาประเทศและตามนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่พิเศษที่ต้องได้รับการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ด้วยการจัดโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชนตามกลไกประชารัฐให้สนับสนุนงานของรัฐบาล ทั้งมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม

ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จนเห็นผลเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนบูรณาการ จัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เกิดผลในทางปฏิบัติของการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และขยายผลการดำเนินการวางแผนการศึกษาในพื้นที่พิเศษออกไปในระดับทุกภูมิภาคของประเทศ

อย่างไรก็ตาม การวางแผนเป็นเรื่องที่ยาก ต้องมององค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ให้ครบถ้วน และเชื่อมโยงสู่การบูรณาการด้านการศึกษาให้เกิดจริงได้ แต่หลังจากที่ได้รับฟังการนำเสนอผลการจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณของผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทำให้เห็นการรวมกำลังทางความคิดของทุกท่าน ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันการบูรณาการงานด้านการศึกษาของประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จ พื้นที่ภาคใต้มีอะไรสำคัญ ขอให้นำส่วนนั้นมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน โครงการที่วางไว้ต้องตอบโจทย์และรองรับสู่การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ด้วย อย่ายึดติดกับกรอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องวางแผนให้สามารถขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันได้

นอกจากนี้ การส่งเสริมคนให้มีการศึกษา เพื่อรองรับกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ การวางแผนหรือการกำหนดโครงการจะต้องตอบสนองต่อภารกิจและนโยบายของกระทรวงไปพร้อม ๆ กับการบูรณาการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำอย่างไรให้แผนออกมาสมบูรณ์และทันเวลา ถ้าเราคิดแผนได้ดี ปฏิบัติได้ดี ทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างที่เราทุกคนมุ่งหวังไว้ ขออวยพรให้การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) ในครั้งนี้ ได้ผลสัมฤทธิ์ดังที่ผู้เข้าร่วมประชุมและคณะผู้จัดงานทุกท่านหวังไว้ ทุกท่านคือกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้เกิดความสำเร็จครบถ้วนและยั่งยืน


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ธเนศ งามสถิร: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน
24/11/2560