ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์งานวันเด็กแห่งชาติ

ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์งานวันเด็กแห่งชาติ


ดังไฟล์แนบ


รางวัลที่ ๑ ออกแบบโดยนายณัฐพงษ์  ขันติวรพงษ์กุล


รางวัลที่ ๑ ออกแบบโดยนายณัฐพงษ์  ขันติวรพงษ์กุล


รางวัลที่ ๒ ออกแบบโดยนางสาวจุฑารัตน์  คงทน


รางวัลที่ ๒ ออกแบบโดยนางสาวจุฑารัตน์  คงทน


รางวัลที่ ๓ ออกแบบโดยนางสาวบุษยากรณ์   รัตรสาร


รางวัลที่ ๓ ออกแบบโดยนางสาวบุษยาภรณ์  รัตรสาร


รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๑  นางสาวชนมน  แสนบุ่งค้อ


รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๑  นางสาวชนมน  แสนบุ่งค้อ


รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๓  นายปพน  ตนุภัทร


รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๒  นางสาวรจเรจ  ภู่ธราภรณ์


รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๒  นางสาวรจเลข  ภู่ธราภรณ์


รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๓  นายปพน  ตนุภัทร


              ขอเชิญผู้ชนะการประกวดทุกคนมารับรางวัล  วันอังคารที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๓ 


เวลา  ๐๘.๐๐ น.  รายงานตัว


เวลา ๐๙.๐๐ น.  รับรางวัล   ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  ชั้น ๒  อาคารราชวัลลภ