ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 width=
 width=
 width=
 width=
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ใน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ยะลา สมุทรสงคราม และสระบุรี พร้อมทั้งรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 23 จังหวัด ตลอดจนรับทราบการมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงาน กศน. ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 79 อัตรา มากำหนดเป็นอัตราเงินเดือนให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และเห็นชอบหลักการให้เกลี่ยอัตราของพนักงานราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาให้ สช. ใช้ในการบริหารอัตรากำลังในภาพรวม จำนวน 113 อัตรา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนการกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงจัดสรรให้ปฏิบัติงานทดแทนการจ้างเหมาบริการในหน่วยงานส่วนกลาง อีกทั้ง เห็นชอบให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการจัดสรรอัตราเงินเดือนส่วนที่เหลือ จำนวน 53 อัตรา คืนให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป

“ในปัจจุบัน การขับเคลื่อนการศึกษาในส่วนภูมิภาคยิ่งทวีความสำคัญ เพราะกระทรวงศึกษาธิการกำลังจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการพัฒนาดังกล่าว โดยต้องคำนึงถึงบริบทการศึกษาที่มีความหลากหลายทุกระดับในจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน กระชับ และโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
28/1/2564