ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
 width=
 width=
 width=
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 อาทิ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 57,608 ราย, การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 75,710 ราย, การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, การส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้ง ได้รับทราบการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รวมจำนวน 10 คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากับบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ภายใต้โครงการความร่วมมือจัดทำเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านแอปพลิเคชัน “Khuru on Mobile” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งเป็นช่องทางการร้องเรียน แจ้งปัญหา สำรวจความเห็น และตรวจสอบสิทธิ์ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลในแอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยในภาพรวมสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีผลการดำเนินงานในส่วนขององค์ประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมิน ด้วยค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 94.25 คะแนน (ระดับดีมาก) ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเสนอให้ประธานกรรมการคุรุสภาลงนาม และจัดส่งรายงานผลการประเมินไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
26/1/2564