ผลการประชุมบอร์ด กช. ครั้งที่ 5/2563

ผลการประชุมบอร์ด กช. ครั้งที่ 5/2563

(27 พฤษภาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้

เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ….

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. คำนิยาม
“หลักฐาน” หมายความว่า เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลแสดงผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนที่โรงเรียนจัดทำเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน
“นายทะเบียน” หมายความว่า ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทำหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบงานด้านหลักฐาน
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. การจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา ให้เป็นตามแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. ให้โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ ต้องดำเนินการจัดทำหลักฐาน ดังนี้
3.1 หลักฐานที่สำนักงานกำหนด เป็นเอกสารที่ควบคุมและบังคับแบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนสถานศึกษา ต้องใช้รูปแบบที่สำนักกำหนดและดำเนินการจัดทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รนช.)
3.2 หลักฐานที่โรงเรียนกำหนด เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาผลการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตรใบรับผลการศึกษา แบบรายงานผลการศึกษาผู้เรียนรายบุคคล ตามหลักสูตรที่กำหนด
4. กรณีโรงเรียนประเภทนานาชาติเลิกกิจการ ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ ต้องส่งมอบหลักฐานตามที่กำหนดให้แก่ผู้อนุญาต
5. ให้โรงเรียนประเภทนานาชาติแต่งตั้งนายทะเบียน และรายงานผลการแต่งตั้งให้ผู้อนุญาตทราบ เพื่อรับผิดชอบเอกสารหลักฐาน
6. ให้โรงเรียนประเภทนานาชาติจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รนช.) ต่อผู้อนุญาตภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติผลการจบหลักสูตร
7. โรงเรียนประเภทนานาชาติอาจจัดทำหลักฐานในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
8. ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. …. และร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. ….

โดยมีสาระสำคัญในประกาศฯ (ฉบับใหม่) ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
1.ให้อ้างอิงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และกรณีการเกิดสาธารณภัยเป็นเหตุผลในการยกร่างประกาศฯ (ฉบับใหม่) ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว
2. ให้ใช้ชื่อประกาศฯ (ฉบับใหม่) ทั้ง 2 ฉบับคือ “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. …. และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. …”
3. นิยามคำว่า “พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” หมายความว่า การบริหารกิจการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” คำว่า
“งวดการชำระหนี้” หมายความว่า งวดการชำระหนี้เป็นรายเดือน
4. วิธีการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินหรือยืมเงินให้แต่ละโรงเรียนไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อให้นำไปบริหารกิจการโรงเรียนโดยการกู้ยืมเงินหรือยืมเงิน ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. เกณฑ์การพิจารณาให้กู้ยืมเงินหรือยืมเงินให้แต่ละโรงเรียนไม่เกิน 500,000 บาท โดยพิจารณาจากวงเงินอุดหนุนรายบุคคลที่โรงเรียนได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังจากหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง โดยให้มีเงินคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินอุดหนุนที่ได้รับ และให้ใช้บุคคลค้ำประกันจำนวน 2 คน ที่มีรายได้ประจำต่อเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาท เป็นหลักประกัน
6. การกู้ยืมเงินให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 และการยืมเงินให้ปลอดดอกเบี้ย
7. การเบิกจ่ายเงินกู้ยืมหรือเงินยืม ให้ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรง
8. การผ่อนชำระเงินกู้ยืมหรือเงินยืม ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี โดยชำระเป็นรายเดือน
9. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือเงินยืมให้หัก ณ ที่จ่ายจากวงเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับ กรณีไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายจากวงเงินอุดหนุนรายบุคคลได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ยืมเงินชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ ภารพบ ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชน ให้ข้อสังเกตว่า ควรลดอัตราดอกเบี้ยลงจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 2 หรือต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือนแรก ชำระเพียงดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาผ่อนชำระจาก 12 งวด เป็น 24 งวดเป็นอย่างต่ำ

เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

1. นางสุพัชรินทร์ ไพวงศ์               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
2. ว่าที่ร้อยตรีจราวุธ อำนักมณี       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
3. นายประพันธ์ ทรรศนียากร          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรงเรียนเอกชนในระบบ

เห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายกำกับดูแลการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
2. กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการเงินการพัสดุ ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดตามมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
3. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนการใช้จ่ายเงิน
4. ให้ความเห็นชอบระเบียบการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุน
5. อนุมัติการจัดสรรเงินจากบัญชีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อนำเข้าบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินกู้ยืมหรือบัญชีเงินยืมไม่เพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ และคณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
6. ให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จากดอกผลของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดยให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รับทราบ วาระประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8 เรื่อง ดังนี้

1. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. …. โดย สช.ได้จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ.ลงนามแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
2. เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63
3. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กรณีโรงเรียนประสบปัญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้มีการพักชำระหนี้ หรือปรับลด หรืองดเบี้ยปรับ ให้แก่ลูกหนี้เงินกู้ยืมและลูกหนี้เงินยืม (รายเดิม) ให้สามารถขอขยายเวลาการชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดย โดย สช.ได้จัดทำเรื่องเสนอตามหนังสือที่ ศธ. 0211.2/7105 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และ รมว.ศธ.ได้ลงนามแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
4. เห็นชอบเป็นหลักการให้ปรับการสำรวจนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน ณ วันที่ 10 มิ.ย.63 เป็น 10 ส.ค.63 และการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน มิ.ย. – ก.ค.63 ให้เบิกจ่ายตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในเดือน มี.ค.63 โดย สช.ได้จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. ตามหนังสือที่ ศธ. 0211.2/6648 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณา
5. เห็นชอบเป็นหลักการ และ สช.นำเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาผ่อนผันให้โรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิตและกวดวิชา เปิดสอนได้ตามปกติกรณีที่ข้อกำหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่อนุญาต โดยอยู่ระหว่าง สช.ดำเนินการนำเสนอ รมว.ศธ.พิจารณา
6. มอบหมาย สช.มีหนังสือหารือ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม ตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความทางข้อกฎหมาย โดย สช.จัดทำเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือที่ ศธ 0211.1/6926 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ สช.ไปชี้แจงในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
7. มอบ สช.เสนอรัฐบาลและสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดย สช.ได้จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. ตามหนังสือที่ ศธ. 0211.4/7441 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณา
8. ขอให้ สช.ติดตามความคืบหน้าการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ โดย สช.ร่วมกับผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชน ได้เข้าพบและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อนำเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นายกมล รอดคล้าย ทปษ.รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ., นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัด ศธ., นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ., นายพีระพล พูลทวี รองเลขาธิการ กอศ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำหรับการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครั้งถัดไป (ครั้งที่ 6/2563) จะจัดประชุมในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง