ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะกรรมการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการทำงานร่วมกันระหว่างอนุกรรมการการสภาการศึกษา 6 คณะ กับ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 4 คณะ ในการปรับแก้ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามมติที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 6/2563 ได้แก่ การสรุปประเด็นการประชุมระดมความคิดเรื่องการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดน่าน, ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ 3) ด้านการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา, ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (คณะที่ 6) ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล, ผลการดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการเทียบโอนระหว่างการทำงานกับภาคการศึกษา และกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต, การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาในลักษณะกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน และ (ร่าง) รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 เป็นต้น
ทั้งนี้ ยังมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาอีกหลายเรื่อง อาทิ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง), (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2563, รายงานทางเลือกและข้อเสนอแนวทางปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว), ผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียน และการแต่งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดต่าง ๆ อีกด้วย โดยในที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุป
นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกมีความผันผวน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว มิใช่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโค้ดดิ้ง ถือเป็นการเรียนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างคนไทยยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในด้านทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคำนวณ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม ที่ถือเป็นจุดแข็ง จุดเด่น ของประเทศ เพื่อบ่มเพาะเด็กไทยให้มีความรู้ ทักษะ เท่าทันโลก แก้ปัญหาได้ และมีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อนั้นก็จะเป็นกำลังคนที่มีความพร้อมพัฒนาประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
2/10/2563