ผลการประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะกรรมการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จำนวน 4 คณะ โดยมี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร เป็นประธาน มีกรอบระยะเวลาในการทำงาน รวม 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) ประกอบด้วย
1) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการจัดระบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอด้านการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอด้านกฎหมายและโครงสร้าง
4) คณะทำงานจัดทำข้อเสนอด้านข้อมูลการศึกษา เทคโนโลยี และการจัดทำงบประมาณการศึกษา

 

 width=

 width=

 width=

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลก ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เราต้องเปลี่ยนโควิดให้เป็นโอกาสในการสร้างคนคุณภาพ ดังนั้น การศึกษาต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว มิใช่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโค้ดดิ้ง ถือเป็นการเรียนที่มีส่วนสำคัญในการสร้างคนไทยยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งในด้านทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีตรรกะ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคำนวณ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม ที่ถือเป็นจุดแข็ง จุดเด่น ของประเทศ เพื่อบ่มเพาะเด็กไทยให้มีความรู้ ทักษะ เท่าทันโลก แก้ปัญหาได้ และมีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อนั้นก็จะเป็นกำลังคนที่มีความพร้อมพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ได้จริง

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน

24/4/2563