ผลการประชุม คกก.กำหนดนโยบายทุนโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ศ.ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้แทนฝ่ายสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโอลิมปิกวิชาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 สสวท.

 width=

 width=

“ในส่วนของการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมอนุมัติผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ปี 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการ ปี 2563 จำนวน 7 คน เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย พร้อมเตรียมการเรียนปรับพื้นฐานและด้านภาษา ตามกระบวนการที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ และนักเรียนทุนอื่นในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต้องเดินทางกลับมาไทยชั่วคราว และจะเดินทางกลับไปศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เมื่อมหาวิทยาลัยตอบรับการเข้าศึกษาต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

โอลิมปิกวิชาการ (International Science Olympiads) เป็นการแข่งขันสาขาวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการส่งเสริมเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน และสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์อุปถัมภ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นต้นมา จากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระปณิธานต่อมา

ที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ระหว่างปี 2555-ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 141 คน แบ่งเป็น กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ 125 คน ได้แก่ ปริญญาตรี 68 คน ปริญญาโท 18 คน ปริญญาเอก 21 คน และเรียนภาษา 18 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา 2 คน อยู่ระหว่างรอเดินทางไปศึกษา 7 คน และยุติการศึกษา 7 คน

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/6/2563