ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA พ.ศ. 2561

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 86.50 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานอยู่ในระดับ “สูงมาก” ซึ่งประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่
1) ดัชนีความโปร่งใส 
    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.62  อยู่ในระดับสูงมาก
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 
    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.27  อยู่ในระดับสูงมาก
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.36  อยู่ในระดับสูงมาก
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  
    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.94  อยู่ในระดับสูงมาก
5) ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.79  อยู่ในระดับสูง