ผลการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี ๒๕๕๕

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัครรับทุนรัฐบาลมาเลเซีย พ.ศ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหาดใญ่รัฐประชาสรรค์ และสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ไปแล้วนั้น

บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนแก่นักเรียนรับทุนจำนวน ๖๐ คน (ชาย ๓๐ คน หญิง ๓๐ คน) และตัวสำรอง จำนวน ๙ คน (ตามรายชื่อที่แนบ) โดยจะเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียน SBPI Gombak และโรงเรียน SMKA Kuala Lumpur

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย มีกำหนดการจัดปฐมนิเทศและกำหนดการเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยรถบัส ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๖๐ คน ดำเนินการดังนี้
๑. จัดทำหนังสือเดินทาง (passport)
๒. ตรวจร่างกายและขอใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ในวันปฐมนิเทศ
๓. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันปฐมนิเทศ
๔. หากผู้ที่ได้รับทุน ประสงค์จะขอสละสิทธิ์การรับทุนขอให้แจ้งมายังกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
(รายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซีย)

ข้อมูล :กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๑